روزی که مسیر خلیج فارس در کوه های قرقیزستان افتتاح شد