کشف مواد مخدر در خرم آباد افزایش 29 درصدی داشته است