حضور حضور نکونام به عنوان دستیار کی‌روش قطعی نشده است