فرسودگی بیمارستانها حاصل کنار گذاشتن بهداشت و درمان / بیمارستان رسول اکرم در اولویتها بازسازی قرار گ