توجه رهبری انقلاب به ادبیات دفاع مقدس جهت گیری جوانان را مشخص می کند