وزیر بهداشت: ماماهای هیات علمی بالینی در بیمارستان‌های آموزشی شروع به کار می‌کنند