حرفم را می‌گویم و به خوشامد و بدآمد کسی هم کاری ندارم