اتاقهای فکر زمینه ساز مشارکت ذی نفعان در تصمیم سازی هاست