همدلی دولت و ملت در اقامه عدالت و اجرای سنت؛ شاه بیت حکومت امیر (ع)