انتقال 38 هزار زندانی به 7 اردوگاه محکومان مواد مخدر