با دوستان اهانت با دشمنان مماشات؟/ بازداشت به‌خاطر مطالبه فکت‌شیت!