هشت میلیارد ریال به احیای بافت تاریخی بیرجند اختصاص می یابد