منطقه آزاد اینچه برون، گسترش فرهنگ دینی و بازداشت سارقان در گلستان