جزییات آزمون كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه‌اي اعلام شد