فکری: تغییر در کادرفنی استقلال نباید از روی غرض‌ورزی و کینه باشد