روايت ايرنا از 24 ساعت مذاکره براي دستيابي به پيش نويس توافق در نيويورک