تیرهای خلاص سلمان به رقیبان/ گام دوم و سوم برای رسیدن پسر به عنوان مقتدرترین شاهزاده سعودی