ادامه رایزنیهای هسته ای درنیویورک/مذاکرات تاسه شنبه ادامه دارد