خاطرات شهدا بسترساز انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به جوانان است