پرداخت مطالبات معلمان تا آخر هفته / برگزاری آزمون استخدامی در تابستان