فرماندار پاوه:عدم همراهی و تعامل تعدادی ازمدیران مانع از ایجاد اشتغال شده است