استخدام وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی (بیش از ۵۰۰ هزار فرصت شغلی)