پروانه شکار با موازنه طبیعت و معیشت مردم صادر می‌شود