طرح ارتقاء آموزش قرآن همزمان با سراسر کشور در اصفهان اجرا شد