2 مدال اسکیت‎باز خوزستانی در مسابقات نوجوانان کشور