دي با دو کفش همي گشت گرد شهر / از وعده ها ملول و آن کارش آرزوست