فشارهای روحی و مرگ تدریجی آرزوها در نتیجه بی‌پولی/کارگران روزمزد جایگاهی در قانون ندارند