بازگویی مدیریت و ایثار دوران دفاع مقدس موجب ایجاد تحول می شود