از شرط داشتن بادیگارد در ایران تا راز خاموش رگبار مرگ در شب تاریک