امکان ایجاد مقطع دکتری رشته فیزیوتراپی وجود ندارد/ مداخلات دکتری فیزیوتراپی و رشته ارتوپدی مخاطرات