راه خروج از رکود توجه به بنگاه‌های کوچک است نه صنایع بزرگ