فرکی با پرسپولیس و تراکتور از رکورد کرانچار عبور کرد