همکاری با ایران؛ تنها راه بازگشت آرامش و ثبات به خاورمیانه