تمامی محورهای شمالی کشور با ترافیک نیمه سنگین همراه است