امام به احدی جز پدر اعتماد کامل نداشت/پدر می‌گفت صدای گلپا به دلم می‌نشیند/بعد از پدر فشار زیادی به ب