کسب مقام اول نخستین جشنواره ملی عکس روستایی توسط عکاس بجستانی