حمایت از ورزش زمینه ساز توسعه اقتصادی در جامعه است