مردم می‌خواهند همدردی کنند اما آزرده‌ می‌شوم/ صدا را ترجیح می‌دهم