دواتگری: رییس کمسیون اصل90 استنباط شخصی خود راابلاغ نموده/ تاکید می‌کنم بورسیه ها غیر قانونی بوده