اختصاص 6950 میلیارد ریال برای مقاوم سازی، مدارس کشور