استماع نظرات امضاکنندگان تفحص از شرکت مخابرات با حضور وزیر ارتباطات