نماینده مهریز: خدمت به مردم فلسفه وجودی مدیران است