رشوه 8 میلیارد دلاری عربستان به عمر البشیر برای کاهش روابط با ایران