اشتغال بيش از 7 هزار نفر در پروژه شبكه پاياب سد گيوی