استقبال تجار عمانی از راه‎‎اندازی خط کشتیرانی با ایران