امام جمعه قصرشیرین: عشق به ولایت در وجود مبارک علی (ع) تجلی یافته است