هاشمی و خاتمی در یک مسیر هستند/ طفره از پاسخ گویی در خصوص استفاده از فعالان فتنه 88 در لیست انتخاباتی ا