اجرای طرح رتبه بندی معلمان نشانه توجه دولت به فرهنگیان است