سرانه فضای فیزیکی دانشگاه‌های خراسان‌شمالی افزایش می‌یابد