بُغض فقرا و طبقه متوسط از نمایش ثروت مرفه‌نشینان و نوکیسه‌ها /ردِ پای اقتصاد رانتی و رانت دولتی در ش